Leis e Ordes

Aproveitamentos forestais:

Reglamento UE Obligacións para os axentes que comercializan madeira e produtos da madeira 995-2010

Reglamento ejecución UE 607-2012. Normas detalladas sistema diligencia debida naturaleza controles entidades supervisión madera

Caza:

Lei de Caza de Galicia 6-2006 (Mod. 4-1997)

Lei de Caza 13-2013 de Galicia

Conservación da natureza:

Lei de Conservación da natureza 9-2001

Lei de Protección do paisaxe 7-2008 de Galicia

Lei de Prevencion e defensa do incendios forestais 7-2012 (libro Xunta Galicia)

Orde Zonificación territorio risco espacial incendio forestal 18-4-2007

Orde Aprobacion dos plans prevencion e defensa contra incendios forestais 13-3-2009

Orde Criterios xestión biomasa vexetal 31-7-2007

Orde Modelos silvícolas-xestión forestal orientativos e referentes boas prácticas forestais para distritos forestais Galicia 19-5-2014

Desenvolvemento sostible:

Lei de Desen. sostible no medio rural 45-2007

Montes:

Lei de Montes 43-2003

Lei de Montes 10-2006 Modificación a 43-2003

Lei de Montes de Galicia 7-2012 (Libro)

Lei de Montes veciñais e man común 13-1989

Patrimonio natural:

Lei de Patrimonio natural biodiversidade 42-2007

Lei de Patrimonio natural 42-2007 (Corrección)

Pragas:

Orde 16-5-2008 praga da pulguiña do carballo

Orde 8-4-2010 Modificación Orde 16-5-2008

Orde 8-4-2010 Mod. Orde 16-5-2008 (correccións)

Recursos Fitoxenéticos:

Lei de Sementes, plantas de viveiro e recursos fitoxenéticos 30-2006

Sanidade vexetal:

Lei de Sanidade vexetal 43-2002

Decretos

Aproveitamentos forestais:

Real Dec. Comercialización materiais forestais reprodución 289-2003

Dec. Regulamento dos aproveitamentos madereiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en terreos de xestión privada 52-2014

Dec. Regulamento dos apr…. 52-2014 (Corrección 1)

Dec. Regulamento dos apr…. 52-2014 (Corrección 2)

Dec. Ámbito aplicación dos plans de ordenación dos recursos forestais (PORF) Galicia 43-2008

Dec. Ámbito aplicación dos plans de ordenación dos recursos forestais (PORF) Galicia 43-2008 (Corrección)

Dec. Prevención incendios forestais, protección asentamentos rurais e regulación de aproveitamentos repoboacións forestais 105-2006

Biodiversidade:

Real Dec. Conservación da biodiversidade 1421-2006

Dec. Catálogo Galego especies ameazadas 88-2007

Dec. 167-2011 Modificación Dec. 88-2007

Real Dec. Catálogo Español especies invasoras 630-2013

Dec. Catálogo galego de árbores singulares 67-2007

Dec. Declaración como ZEC de LIC e aprobación plan director Rede Natura 2000 de Galicia 37-2014

Caza:

Dec. Regulamento da caza en Galicia 284-2001

Cultivo:

Real Dec. Sustratos de cultivo 865-2010

Real Dec. Productos fertilizantes 506-2013

Dec. Productos fertilizantes 506-2013 (Corrección)

Información geográfica parcelas agrícolas:

Real Dec. Reglamento do sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas 1077-2014

Montes

Dec. Regulamento execución Lei 13-1989 Montes Veciñais en Man Común 260-1992

Dec. Instrucións ordenación e xestión de montes Galicia 52-2014

Dec. Fomento agrupacións propietarios forestais SOFOR 45-2011

Dec. Fomento agrupacións propietarios forestais SOFOR 45-2011 (Corrección)

Pragas

Decreto Declaración UP erradicación organismo corentena do nematodo do piñeiro 10-2011

Decreto Declaración UP erradicación organismo corentena do nematodo do piñeiro 10-2011 (Corrección)